Vanderburgh, D. C. (1993) “Manitoba Hydro Accommodates Osprey Activity”, Blue Jay, 51(3). doi: 10.29173/bluejay5430.