Vanderburgh, David C. 1993. “Manitoba Hydro Accommodates Osprey Activity”. Blue Jay 51 (3). https://doi.org/10.29173/bluejay5430.