Houston, C. S., Holroyd, G. L., Terry, B., Blom, M., & Stoffel, M. J. (2007). Tracking Saskatchewan nestling turkey vultures. Blue Jay, 65(4). https://doi.org/10.29173/bluejay5598