Nero, R. W. (1995). Barn Owl Nesting in Manitoba. Blue Jay, 53(3). https://doi.org/10.29173/bluejay5464