Vanderburgh, D. C. (1993). Manitoba Hydro Accommodates Osprey Activity. Blue Jay, 51(3). https://doi.org/10.29173/bluejay5430