(1)
MacKenzie, J. Tom White, 1929-1984. bluejay 1985, 43.