(1)
Horton, J. Scissor-Tailed Flycatcher Near Sydney, Manitoba. bluejay 1989, 47.