(1)
Roy, F. The President’s Corner. bluejay 1958, 16.